Gedragscode voor vrijwilligers Stichting Vrijstad

De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waar binnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.

De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.

De vrijwilliger dringt niet verder door in het privé-leven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.

De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer.

Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen vrijwilliger en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

De vrijwilliger zal tijdens activiteiten terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden.

De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.

Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de aandachtsfunktionaris seksueel overschrijdend gedrag van de Stichting Vrijstad.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de aandachtsfunktionaris seksueel overschrijdend gedrag van de Stichting Vrijstad.


Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met een deelnemer verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met een deelnemer waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.