STICHTING VRIJSTAD – CULEMBORG

Sport en recreatie voor mensen met een beperkingBeleidsplan Stichting Vrijstad Culemborg

Op de volgende pagina’s treft u een opsomming van de onderwerpen die wij in ons beleidsplan aan de orde willen laten komen. Dit om duidelijk te maken waarom onze stichting bestaat en doet wat ze doet.

Inleiding

Het allereerste doel is om de mensen met een beperking in Culemborg en omstreken sport en recreatie aan te bieden. Daar deze mensen zich niet konden aansluiten bij de reguliere sportverenigingen is de stichting opgericht.

Hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig die de activiteiten begeleiden en ook nog kwalitatief goede personen die in het bestuur willen plaatsnemen. Ze zullen allemaal onze doelgroep, mensen met een beperking, goed moeten aanvoelen en veel geduld moeten tonen. We moeten voldoende financiële middelen moeten hebben om de diverse sportlocaties, wat huur betreft, te kunnen gebruiken. Ook hebben we diverse materialen nodig op die locaties om onze activiteiten te kunnen doen.

De aankomende jaren gaan we ons vooral richten op onze zwemlessen. Door een tekort aan vrijwilligers hebben sinds enkele maanden weer een wachtlijst voor de allerjongste deelnemers, die nog geen diploma hebben.

We bekijken dat ieder jaar weer opnieuw. Waar willen we naar toe? Wat willen we bereiken? Hoe willen we dat gaan doen? Wat hebben we daarvoor nodig?

Momenteel zijn er vele clubs, verenigingen en stichtingen die voor mensen met een beperking activiteiten aanbieden. Daardoor is de keuze groter geworden en heeft dat zijn weerslag op het aantal deelnemers van onze stichting.

Daarbij liggen er ook weer nieuwe kansen door met die clubs, verenigingen en stichtingen contact te maken en samen activiteiten te ontwikkelen.

Termijn van een beleidsplan

Onze termijn van dit beleidsplan is twee jaar. Iedere twee jaar wordt bekeken wat de speerpunten zullen zijn voor de komende jaren.


Missie, visie en strategie

In het allereerste begin gingen enkele ouders met hun kinderen met een beperking zwemmen, omdat ze nergens terecht konden om hun kinderen te laten zwemmen.

In juni 1977 is het overdekte zwembad “De Meer” in Culemborg geopend en is ook de Stichting Vrijstad opgericht door dezelfde enthousiaste ouders. Voor mensen met een beperking moeten er mogelijkheden zijn om aan sport en recreatie te doen. Gezien het vele water in Culemborg en omstreken is het leren zwemmen voor iedereen een noodzaak.

Vaak hebben gezinnen ook niet de middelen om hun kind te laten zwemmen. Diverse instanties in Culemborg en Nederland (o.a. ELK welzijn, Jeugdsportfonds, gemeente Culemborg) kunnen deze gezinnen hulp bieden.

Deze voorziening om mensen met een beperking de kans te geven te sporten was in Culemborg niet aanwezig.

Wij willen graag dat iedereen de kans krijgt te leren zwemmen en daarbij een bijdrage leveren aan de veiligheid voor deze mensen. We zwemmen met vele vrijwilligers en proberen één op één te zwemmen.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het:

Mogelijk maken van sportbeoefening door mensen met een beperking in Culemborg en omstreken. Behartigen van de belangen op het gebied van sport voor mensen met een beperking. Het verzorgen van recreatieve activiteiten voor mensen met een beperking.


Strategie

Wij zijn constant in overleg met de gemeente Culemborg en andere instanties (welzijnsorganisaties, scholen) in Culemborg om nieuwe vrijwilligers te werven, om financiële middelen te verkrijgen.

Wij zijn afhankelijk van onze vrijwilligers en hun inzet tijdens onze activiteiten.

We zullen ook onze vrijwilligers de mogelijkheid moeten bieden om zich te scholen in het begeleiden van onze doelgroep.


Huidige situatie

De stichting bestaat momenteel 45 jaar en heeft ongeveer 70 deelnemers en 30 vrijwilligers. De deelnemers en vrijwilligers zijn verspreid actief op de activiteiten zwemmen, soosavonden en losse, éénmalige activiteiten.

We hebben in die jaren vele deelnemers zwemlessen gegeven, een zwemdiploma mogen overhandigen, vele gezellige sportuurtjes bezorgd, gevarieerde soosavonden laten beleven en via de éénmalige activiteiten laten kennismaken met diverse andere organisaties in en om Culemborg.

Gezien het minimale aantal vrijwilligers bij de zwemlessen hebben we sinds oktober 2017 een betaalde kracht ingehuurd. Op deze manier waarborgen we de veiligheid en het toezicht bij deze activiteiten.

Hierdoor zijn we binnenkort wel weer genoodzaakt bij de gemeente Culemborg een subsidie aan te vragen om onze activiteiten te kunnen bekostigen.

De eerste contacten zijn hiervoor al geweest.


Activiteiten van de organisatie

Zaterdagochtend van 09.30 uur tot 11.00 uur zwemmen in zwembad “De Waterlinie“ aan de Multatulilaan in Culemborg.

Hiervoor zijn we steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Ook via de middelbare scholen hebben we contact over eventueel maatschappelijke stages.

Vanwege de veiligheid en professionele toezicht hebben we een gekwalificeerde, geschoolde instructeur, die door onze stichting wordt betaald.

Vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur soosavond in “De Witte Schuur “ aan de Prijsseweg in Culemborg.

Naast de wekelijkse en maandelijkse activiteiten hebben we nog diverse losse, éénmalige activiteiten.


Organisatie

Stichting Vrijstad in Culemborg is ingeschreven bij de KvK onder nummer 41059049.

Nummer RSIN 8052.78.989.

Voor 2023 heeft de Stichting een ANBI status.

ANBI, dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk.

We zijn lid van Gehandicaptensport Nederland (GSN).Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met een handicap. Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap. Dit kan alleen als sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving. Samen met onze leden en (landelijke) partners maken wij ons sterk om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Nieuwe deelnemers, vrijwilligers of andere geïnteresseerden kunnen in contact komen met ons via de website www.stichtingvrijstadculemborg.nl. Daar staan alle gegevens van onze stichting en kunnen ze via een digitaal formulier hun vragen stellen, zich opgeven als deelnemer of als vrijwilliger.

Voor onze deelnemers, ouders / verzorgers en vrijwilligers hebben we 4 x per jaar een informatieboekje “De Vrijbuiter”. Daarin staan alle gegevens van de bestuursleden, hoofdleiding per onderdeel en aankondigingen en verslagen van de diverse activiteiten.


Secretariaat adres:

Astrid van Vulpen, Floraliaweg 76, 4101 GD, Culemborg

E-mailadres: secr.st.vrijstad@gmail.com


Coördinator sportactiviteiten:

De Heer Jo Marinussen, telefoonnummers: 0345-521959 of 06-40075067

E-mailadres: j.marinussen@ziggo.nl

Coördinator soosavonden:

De heer Huib Schutten, telefoonnummer: 0345-518638

E-mailadres: huibschutten@gmail.com

Coördinator activiteitencommissie:

Mevr. Lida Schutten, telefoonnummer: 0345-518638

E-mailadres: lida.schutten@gmail.com


Bestuur

Bestuurssamenstelling:

Jo Marinussen, zijnde momenteel voorzitter en ondersteunend penningmeester.

Elina van Eeuwijk, zijnde momenteel penningmeester.

Astrid van Vulpen zijnde momenteel secretaris.

Lida Schutten, zijnde momenteel lid van het bestuur namens de activiteitencommissie.

Nick Geense, zijnde momenteel lid van het bestuur namens de ouders.

Vacant: lid en fysiotherapeut.

Het is bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en zijn onbezoldigd en krijgen géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werknemers

De stichting werkt met vrijwilligers die alle bestuursfuncties invullen, alle activiteiten begeleiden en zorgen voor de veiligheid van alle deelnemers.

Voor de zwemlessen is een betaalde kracht ingehuurd om voldoende professioneel toezicht te garanderen.


Financiën

Onze financiën komen binnen via de deelnemersbijdragen, advertenties in het informatieboekje “De Vrijbuiter”, subsidies, donaties en giften. Momenteel krijgen we van de gemeente Culemborg subsidie, omdat ons eigen vermogen ontoereikend is om alle activiteiten te verzorgen.

Door het iets teruglopen van het aantal deelnemers zijn die inkomsten ook teruggelopen.

In het jaarverslagvinden jullie een uitgebreid overzicht van de kosten en de baten.

Het werven van gelden

Er is nu voldoende kapitaal aanwezig om onze activiteiten te verzorgen. We ontvangen deelnemersbijdragen, advertentiegelden, kleine subsidies, donaties en giften. We gaan flink interen op ons kapitaal omdat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Grootste oorzaak is het inhuren van een betaalde kracht voor de zwemlessen.

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft een beperkt eigen vermogen wat is opgebouwd door de deelnemersbijdragen, advertentiegelden, subsidies, giften en donaties.

Dit vermogen is nodig voor: de accommodaties die door de stichting worden gehuurd, alle benodigde materialen voor de diverse activiteiten, jubilea vrijwilligers en stichting, enz…